baner for atar2

דוקטור לפסיכולוגיה מטעם החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ויועץ ארגוני.zimi

ניהל במשך 10 שנים את האגף החינוכי בתחנה לבריאות הנפש - "תחנת העמקים". לימד עד שנת 2010 בחוג לפסיכולוגיה בלימודים לתואר שני, במגמה להכשרת פסיכולוגים קליניים חינוכיים.

מקימו ומנהלו של מכון "פירם" (המרכז לפסיכולוגיה יישומית רב ממדית) המתמחה בפיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, קידום מנהלים ובעלי תפקידים. המכון מקיים תהליכי קידום ופיתוח ארגוני למערכות שונות ברחבי הארץ כמו גם מקיים תהליכי הדרכה והעצמה של מנהלים.

כמו כן משמש כמנכ"ל מכון משב המתמחה בפיתוח תוכניות עזרה עצמית שוכנות אינטרנט.