baner for atar2

nazareth 7

בין מטרות העמותה העיקריות נציין:

  • איתור צרכים שטרם אובחנו בקידום פעילות בקהילה .הדגש הוא על פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית עם דגש לקידום ילדים ונוער.
  • דגש על קירוב בין הורים לילדים, קירוב שיש לו חשיבות עצומה בהפחתת התופעות של נוער מתנתק, נושר ומדרדר לכיוון השוליים. יחד עם זה נשאף לעסוק בהדרכת הורים לילדים בכל הגילאים, בבחינת – יפה שעה אחת קודם !
  • דגש אפשרי לגישה בין מגזרית- פעילות משותפת דתיים חילוניים ופעילות משותפת ליהודים, ערבים דרוזים ועוד. (טיפול במצבים המיוחדים מבחינת המגזרים השונים והנתק היחסי הקיים ביניהם).
  • יינתן דגש על פעילות שהצלחתה תניב "פירות" (יזמות, שילוב בפעילות קהילה, יצירת היזון חוזר בין קבלה של משאבים למתן תמורה בחזרה על ידי הנתמכים).

.